• +93 89 74 00
  • info@traeningshuset-lind.dk

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser


Medlemskabet:

Medlemskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et billede af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til TræningsHuset – Lind.

Medlemskode:

Medlemskode skal indtastes ved indgangen samt ved booking pc’en for at få adgang til centret.

Varighed:

PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. opsigelse af PBS-medlemskaber.)

Opsigelse af PBS-medlemskaber:

PBS-medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus 1 måned. Opsigelse kan ske via e-mail til info@traeningshuset-lind.dk med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer eller CPR-nummer samt en tilkendegivelse om at opsigelse ønskes. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse.
Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.

Betaling: Ved oprettelse af et PBS-medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via PBS. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned. Ved betaling via PBS opkræves et gebyr efter gældende takst. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt PBS. Hvis TræningsHuset – Lind er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takst.

For sen betaling:

Betales den løbende ydelse ved PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes betalingspåmindelse, og hvis medlemmet ikke betaler senest 3 dage efter den angivne forfaldsdato, sendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves der et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret sit medlemskab indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af TræningsHuset – Lind.

Bero:

Medlemskabet kan sættes i bero, i op til 6 mdr. Bero skal varsles inden den 15. i en måned, hvorefter den først træder i kraft fra den efterfølgende 1. Der skal opgives start og slutdato for bero perioden. For hver bero betales der gebyr efter gældende takst (99,-). Bero kan ske via e-mail til info@traeningshuset-lind.dk med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer eller CPR-nummer samt en tilkendegivelse om at det ønskes at medlemskabet sættes i bero.

Umyndige medlemmer:

Er en person under 18 år eller umyndig, kan PBS medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Minimumsalder er 14 år.

Helbredstilstand og personskade:

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos TræningsHuset – Lind. TræningsHuset – Lind tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Værdigenstande:

TræningsHuset – Lind anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. TræningsHuset – Lind bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

Ordensregler:

Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Husets regler skal overholdes. De findes på hjemmesiden og på opslag i centeret.

Afmelding af holdreservation:

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke:

  1. afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder sig på holdet, senest 10 min. før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst.
  2. ikke melder afbud senest 2 timer før holdstart, når medlemmet tidligere har stået på venteliste og er kommet på hold, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst.

Såfremt medlemmet står på venteliste, indenfor 2 timers reglen, kan medlemmet ikke modtage et gebyr. Det er kun hvis medlemmet er kommet på holdet, før de 2 timer, at man bliver pålagt et gebyr hvis man ikke fremmøder sig til holdet.

Ved indmelding, bliver man automatisk tilmeldt TræningsHusets sms service. Servicen omfatter oprykning fra venteliste, og medlemmet bliver opkrævet pr. sendt sms, efter gældende takst.

Udelukkelse af medlem:

TræningsHuset – Lind kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke startgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

Ændring af medlemsbetingelser:

TræningsHuset – Lind kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på 60 dage. Ændringer meddeles ved opslag i centeret. TræningsHuset – Lind har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med 2 ugers varsel ved opslag i TræningsHuset – Lind.

Medlems information:

TræningsHuset – Lind udsender løbende mails med relevant information omkring medlemskabet. Denne service kan afmeldes ved henvendelse i centeret.